Aviv Sharon

April 14, 2018

אתם מעוניינים להשתתף, או מכירים מישהו שיכול להיות מעוניין? אם כן, פשוט תעבירו את זה הלאה!
המפגש מוגבל למנגישי ידע אקדמי (לא מיועד לקהל הרחב) ולכן מספר המשתתפים מצומצם.

תעבירו את זה הלאה