Aviv Sharon

January 21, 2019

האם צריך לפחד מנתבים אלחוטיים

קבוצת מחקר ‘תקשורת המדע’ מהטכניון וכתב העת ‘אקולוגיה וסביבה’ מזמינים אתכם למפגש מיוחד.
המדע אינו מציג ראיות לנזקים מקרינת נתבי אינטרנט אלחוטיים, אך מחקר, שהתפרסם בגיליון האחרון של ‘אקולוגיה וסביבה’ ויוצג לציבור לראשונה במפגש, מצא שרוב המידע המוצג לציבור בתקשורת ורוב השיח ברשתות החברתיות ממסגרים קרינה זו כמסוכנת.

  • האם הציבור יודע מספיק על קרינה בלתי מייננת? כיצד צריך להעביר לו מידע נוסף?
  • כיצד לעודד דיון מושכל בבעיות בעלות בסיס מדעי?
  • איך מתמודדים עם דילמות ציבוריות הכרוכות בתפיסת הסיכון כלפי קרינה בלתי מיינת?
  • כיצד ידע מדעי צריך להשפיע על קבלת החלטות? מה מקומו של הדיון הציבורי בקביעת מדיניות?

קישור להרשמה

קישור לכתבה על המחקר