,“Disinfo Talks” במסגרת סדרת הראיונות

פרופ’ איילת ברעם צברי התרייאנה וחלקה את התובנות שלה לגבי דיסאינפורמציה וכן לגבי תקשורת מדעית ותפקידה בסיוע יצירת דיאלוג עם קהילות מבודדות בישראל.